Klauzula Informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

(Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1) informujemy, że:

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest F.H.U. WEKTOR Mirosław Brych,

ul.   Pszczyńska   52b,   44-240   Żory   (Właściciel   marki   Garden   Stones) ,   adres   e-mail :

biuro@fhu-wektor.pl .

2. Administrator   wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować

się pod adresem:   ul. Pszczyńska 52b, 44-240 Żory lub za pomocą poczty elektronicznej:

dane@fhu-wektor.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu :

1)   zawarcia   i   realizacji   umowy ,   której   Pani/Pan   jest  stroną   lub  do   podjęcia   działań   na

Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy ,  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b )  RODO;

2) realizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1

lit. f) RODO.  Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest m.in.:

a) prowadzenie   komunikacji   związanej   z   realizacją   przedmiotu   umowy,   kierowanie

ewentualnych reklamacji, skarg i roszczeń,

b) nawiązanie   kontaktów   biznesowych,   związanych   z   udziałem   w   postępowaniu

ofertowym,

c) obsługa zapytań i zgłoszeń, kierowanych do  F.H.U. WEKTOR Mirosław Brych,

d) prowadzenie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,

e) kontrola ruchu osobowego na terenie należącym do  F.H.U. WEKTOR Mirosław Brych,

f) przetwarzanie   danych   w   związku   z   prowadzeniem   fanpage'a   na   portalach

społecznościowych   i   w   serwisach   internetowych,   na   warunkach   oraz   na   zasadach

określonych   przez   Facebook,   Instagram,   Pinterest,   Tumblr,   YouTube,   a   także

informowanie  za  ich pomocą o aktywności Administratora,  zapoznawanie  z ofertą

i   świadczonymi   usługami   oraz   komunikacja   za   pośrednictwem   dostępnych

funkcjonalności serwisów w formie komentarzy i wiadomości,

g) prowadzenie windykacji należności przysługujących Administratorowi;

3) prowadzenia rekrutacji – wyłonienia spośród kandydatów do pracy właściwej osoby,

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO;

4) przechowywania danych dla celów archiwalnych i statystycznych, zgodnie z art. 6 ust.

1 lit. c) i f) RODO;

5)   mogą   również   wystąpić   przypadki,   w   których   zostanie   Pani/Pan   poproszona/y

o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4. Dane przetwarzane na portalach społecznościowych i w serwisach  internetowych :

1) Jeśli jest Pani/Pan   Użytkownikiem portali i serwisów społecznościowych , odbiorcami

Pani/Pana   danych   osobowych   mogą   również   być   inni   użytkownicy,   odwiedzający

portale i serwisy:  Face book, Instagram, Pinterest, Tumblr, YouTube (z uwagi na fakt,

iż   informacje   o   osobach   obserwujących   fanpage,   o   polubieniach,   a   także   treści

komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne) oraz

właściciele:   portalu   społecznościowego   Facebook   -   na   zasadach   dostępnych   pod

adresem   https://www.facebook.com/about/privacy , serwisu YouTube - na zasadach

dostępnych pod adresem   https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/

usersettings/privacy/#your-data-in-youtube,   portalu   społecznościowego   Instagram   -

na       zasadach       dostępnych       pod       adresem https://help.instagram.com/

519522125107875,  serwisu  społecznościowego  Pinterest  -  na zasadach  dostępnych

pod   adresem   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy ,   platformy   Tumblr   -   na

zasadach dostępnych pod adresem  https://www.tumblr.com/privacy .

2) F.H.U.   WEKTOR   Mirosław   Brych, jako   Administrator   danych   osób   odwiedzających

fanpage   na   portalach   społecznościowych   wskazuje,   iż   wraz   z   Face book,   Instagram,

Pinterest,   Tumblr,   YouTube,    pełnią   funkcję   współadministratorów   w   zakresie

przetwarzania danych na potrzeby statystyk.

5. Dane   nie   będą   przekazywane   innym   podmiotom,   z   wyjątkiem   podmiotów

uprawnionych   do   ich   przetwarzania   na   podstawie   przepisów   prawa,   podmiotów

wspierających nas

w   wypełnianiu   naszych   uprawnień   i   obowiązków   oraz   w   świadczeniu   usług,   w   tym

zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których

są przetwarzane Pani/Pana dane.

6. Pani/Pana   dane   osobowe   będą   przechowywane   jedynie   w   okresie   niezbędnym   do

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po   spełnieniu   celu,   dla   którego   Pani/Pana   dane   zostały   zebrane,   mogą   one   być

przechowywane   jedynie   w   celach   archiwalnych. W   przypadku   danych   statystycznych

dotyczących   osób odwiedzających   fanpage'a,   dane   będą   przetwarzane   przez   czas

dostępności tych danych w serwisach Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, YouTube.

7. P osiada Pani/Pan :

a) na   podstawie   art.   15   RODO   prawo   dostępu   do   danych   osobowych   Pani/Pana

dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidziany m

ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,

d) na   podstawie   art.   18   RODO   prawo   żądania   od   administratora   ograniczenia

przetwarzania   danych   osobowych   z   zastrzeżeniem   przypadków,   o   których   mowa

w art. 18 ust. 2 RODO,

e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

f) na   podstawie   art.   21   RODO   prawo   sprzeciwu   wobec   przetwarzania   danych

osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO .

8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy

o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu

nadzorczego,   którym   jest   Prezes   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych   z   siedzibą

w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych, do których podania będzie Pani/Pan

zobowiązana/y,   może   być   wymogiem:   (a)   ustawowym,   (b)   umownym,   (c)   warunkiem

zawarcia umowy.

10. W przypadku,  gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich

danych,   nie   będziemy   mogli   zrealizować   obowiązku   ustawowego,   co   może   skutkować

konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

11. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,

nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

12. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda

Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

13. Pani/Pana   dane   osobowe   mogą   być   przetwarzane   w   sposób   zautomatyzowany,

jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

nie będą one profilowane.

14. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.

Kontakt

tel. 32 472 07 39

tel. 530 452 845

 info@gardenstones.pl

Garden Decor